ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เขตภาคกลาง

//ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เขตภาคกลาง
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เขตภาคกลาง 2022-10-10T14:49:33+00:00

Project Description

วันที่ 9 ตุลาคม 2565
วง hypercollab
นิสิตชั้นปี3 สาขาดุริยางคศาสตร์สากล (ศป.บ.) คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ร่วมแสดงดนตรีในงาน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมนฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือ “โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” เขตภาคกลาง ณ เซ็นทรัล บางนา ชั้น B1
* ขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ส่วนกิจการเพื่อสังคม และท่านรองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม (รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์) Cholvit Jearajit
ที่ให้โอกาส คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยครับ
* ขอบคุณ หัวหน้าสาขาดุริยางคศาสตร์สากล (อ. ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช) และนิสิตถึงความร่วมมือในการทำกิจกรรมศิลปกรรมเพื่อสังคม