ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา

//ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) วันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา 2022-10-06T10:57:51+00:00

Project Description

วันที่ 5 ตุลาคม 2565
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์เพื่อสังคม
รวมถึงคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ SWU-U2T ณ ศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์อยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ในการนำเสนอสรุปผลการดำเนินโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)
ในพื้นที่รับผิดชอบของคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 4 ตำบล ได้แก่
– ตำบลชายนา
ผลิตภัณฑ์ กระยาสาทร
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.กิตติกรณ์ นพอุดมพันธุ์ และอาจารย์วันศนิ กระจ่างยุทธ
– ตำบลบ้านแถว
ผลิตภัณฑ์ พรม
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ อ.ดร.กฤตวิทย์ กฤตมโนรถ และอาจารย์พชร อรุณานนท์ชัย
– ตำบลสามตุ่ม
ผลิตภัณฑ์ กล้วยเบรกแตก
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ผศ.ศุภวิช อิศรางกูร ณ อยุธยา
– ตำบลมารวิชัย
ผลิตภัณฑ์ ข้าวหอม (ข้าวสำเภาทอง)
อาจารย์ที่รับผิดชอบโครงการ ผศ.ดร.ณพงศ หอมแย้ม
ซึ่งผลการดำเนินงานได้ก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนและพื้นที่ ทั้งการจ้างงานในพื้นที่ การเรียนรู้ในสิ่งใหม่
รวมถึงทำให้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
ขอบคุณ รองเมธี คณาจารย์ และ ภัส ก้อย หน่อย สร เจ้าหน้าที่ศิลปกรรม อันเข้มแข็ง