ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญภัทร ญาณกิจ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)

//ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญภัทร ญาณกิจ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญภัทร ญาณกิจ ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) 2021-09-27T15:00:53+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวอัญภัทร ญาณกิจ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง๑ (บุรวิทยาคาร) จังหวัดจันทบุรี 
ศิษย์เก่าหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้านการจัดการเรียนรู้ ระดับภาค 
ภายใต้โครงการ Innovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทยเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ 2564