ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษารายวิชา RA824 นวัตกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม.

//ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษารายวิชา RA824 นวัตกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม.
ภาพกิจกรรมการเข้าศึกษารายวิชา RA824 นวัตกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้าน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม. 2022-09-19T16:23:31+00:00

Project Description

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข นำนิสิตปริญญาเอก สาขาศิลปวัฒนธรรมวิจัย รหัส 65 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าศึกษา รายวิชา RA824 นวัตกรรมด้านภูมิปัญญาและศิลปะพื้นบ้าน
ณ พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก เขตบางรัก กทม. ในการนี้ได้ศึกษาทั้งประวัติศาสตร์ชุมชน สังคม วัฒนธรรมของชาวชุมชนบางรัก
ขณะเดียวกันได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่งนี้ ที่ก่อตั้งโดย รศ.วราพร สุรวดี อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รวมถึงรับชมเครื่องมือ เครื่องใช้ หัตถกรรม จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน และวัตถุสิ่งของ ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน จากอดีต
ที่ปัจจุบันเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษา