ภาพกิจกรรม FOFA ART SPACE โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานในโครงการนิรรศการแสดงงานศิลปะ “VADD FINAL SHOWCASE” ณ FOFA GLLERY วันที่ 13-15 ก.พ. 2566

//ภาพกิจกรรม FOFA ART SPACE โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานในโครงการนิรรศการแสดงงานศิลปะ “VADD FINAL SHOWCASE” ณ FOFA GLLERY วันที่ 13-15 ก.พ. 2566
ภาพกิจกรรม FOFA ART SPACE โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานในโครงการนิรรศการแสดงงานศิลปะ “VADD FINAL SHOWCASE” ณ FOFA GLLERY วันที่ 13-15 ก.พ. 2566 2023-02-15T12:53:16+00:00

Project Description

13 ก.พ. 2566
FOFA ART SPACE
คณะศิลปกรรมศาสตร์สนับสนุนพื้นที่จัดแสดงงานเพื่อเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมประสบการณ์นักปฎิบัติการทางศิลปะ ให้กับนักเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ในโครงการ
นิรรศการแสดงงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) “VADD FINAL SHOWCASE” ทั้ง 8 วิขาเอก ณ FOFA GLLERY หอศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ชั้น1 ตั้งแต่วันที่ 13-15 ก.พ. 2566