ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566

//ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 2023-05-16T08:34:19+00:00

Project Description

โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา และสาขาวิชาศิลปะการแสดง
นำคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต บริการวิชาการโดยมีเนื้อหาองค์ความรู้ถ่ายทอดผ่านละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน
ซึ่งแสดงโดยนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง และการทำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมกับน้องๆเยาวชนชุมชนนวลจิต ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา
ทั้งนี้ต้องขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาศิลปะการแสดง ตลอดจนวิทยากร (พี่ต้อม สุธารัตน์ สินนอง)
ในการให้บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่ยุทธศาสตร์ภายใต้ “แสนแสบโมเดล” ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อสถาบันการศึกษาและชุมชนให้เกิดการพัฒนาทางด้านศิลปกรรมอย่างยั่งยืน
ขอขอบคุณ โรงเรียนวิจิตรวิทยา ที่ได้อำนวยความสะดวกด้านสถานที่ในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
#ชุมชนแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปกรรมเพื่อสังคม
#FOFA #SWU

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566