ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต

//ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต 2022-08-25T16:16:51+00:00

Project Description

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ขอแสดงความยินดีแก่
ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อดีตคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และผู้ก่อตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เนื่องในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็น ราชบัณฑิต ประเภทวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาจิตรกรรม สำนักศิลปกรรม ตั้งแต่วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๕