ประกาศเรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564

///ประกาศเรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศ เรื่อง ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ.2564
นิสิตสามารถยื่นหลักฐานการขอผ่อนผันฯ ได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ได้ทั้งประสานมิตร และองครักษ์ 
ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563


2020-10-15T18:41:27+00:00