ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Shot Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

///ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการจัดทำภาพยนตร์สั้น Shot Film Contest “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”
คณะกรรมการเอกลัษร์ของชาติ สำนักงานผลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย และได้จัดให้มีการประกวดภาพยนตร์สั้นขึ้น 
จึงขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา 
ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” 
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บาท พร้อม โล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานได้ตั้งบัดนนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เกิน 24.00 น. 
รายละเอียดเพิ่มเติม : www.proud-thai.com 
หรือ นางนลินี เทพคุณ 081-7352356
2022-01-11T16:12:44+00:00