องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/องค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประกาศองค์ประกอบที่ใช้คัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

ดังนี้
1. สาขาวิชาที่เปิดรับในแต่ละรอบ
2. องค์ประกอบ (GAT/PAT, วิชาสามัญ) แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ในประกาศนี้ใช้คัดเลือก เฉพาะหลักสูตร/สาขาวิชา/วิชาเอก ที่เปิดรับสมัคร TCAS รอบที่ 2 (Quota) หรือ TCAS รอบที่ 3 (Admission) ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
3. รายละเอียดการรับสมัครต่างๆ เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบการสมัคร โดยจะประกาศให้ทราบอีกครั้งก่อนวันเปิดรับสมัคร โปรดติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.swu.ac.th
Cr.PRSWU

2021-11-16T10:56:17+00:00