ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกาศการรับและการจ่ายเงินอุดหนุนวิจัยและนวัตกรรม ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
ได้ยกเลิกประกาศฯ ฉบับเก่า และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่ ลงวันที่ 14 กันยายน 2563
สำหรับพิจารณาในการสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

2020-09-23T19:56:53+00:00