ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 2 ) 7 – 2719 สังกัดสาขาวิชาดุริยาคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง ( 2 ) 7 – 2719
สังกัดสาขาวิชาดุริยาคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร ดนตรีปฏิบัติ หรือดนตรีศึกษา หรือดนตรีวิทยา
2. มีความเชี่ยวชาญในด้าน เครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) และ/หรือ ดนตรี Jazz รวมวง Jazz และ/หรือ music composition
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL(Institutional Testing Program: ITP) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.4 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.5 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.6 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.7 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.8 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.9 คะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 680
4. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ (บทความจากผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2 ขึ้นไป, วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง หรือมีการทำงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไม่ได้เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา (2563-2566)

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **
หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 4 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา, หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน, หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02 260 0123 ต่อ 109

รายละเอียดในประกาศรับสมัครฉบับเต็ม (คลิก)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์

2023-06-20T09:13:08+00:00