ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2. ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
3. สามารถร่าง โต้ตอบ หนังสือราชการภายในและภายนอกหน่วยงานได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ด้านปฏิบัติการ
1. จัดหารายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของพัสดุ ครุภัณฑ์
2. สำรวจครุภัณฑ์ประจำปี และดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุด รวมถึงตรวจสอบคุณภาพของวัสดุครุภัณฑ์ และเสนอความเห็นชอบเพื่อประกอบการพิจารณา
3. จัดทำระเบียบควบคุมครุภัณฑ์และออกหมายเลขครุภัณฑ์พร้อมทั้งติดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อย
4. จัดทำระเบียบควบคุมวัสดุและลงบัญชีการเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำรายการเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือนเพื่อการตรวจสอบ โดยปฏิบัติตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ด้านประสานงาน
1. ประสานการทำงานร่วมกันในองค์กรภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความร่วมมือและตามผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
2. ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย
3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

เงื่อนไขการจ้าง
ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยจะต้องทำสัญญาการปฏิบัติงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15087

2019-05-28T17:40:02+00:00