ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา

/, ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวรับสมัครงาน/ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3489 สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์
ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3489
สังกัดสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ ในสาขาวิชาศิลปศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test:PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test:iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test:CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-TEP ไม่น้อยกว่า 500
3. มีผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติ บทความผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) ที่มีชื่อปรากฏในฐานข้อมูล Thai Journal Citation Index Centre (TCI) ฐาน 2 ขึ้นไป, วารสารวิชาการระดับชาติตามประกาศของคณะกรรมการอุดมศึกษา อย่างน้อย 1 เรื่อง
หรือมีการทำงานสร้างสรรค์ในเวทีระดับชาติหรือนานาชาติ โดยไม่ได้เป็นผลงานที่ใช้ในการสำเร็จการศึกษา

4. ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียด (คลิก)***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ – ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

รายละเอียดในประกาศฉบับเต็ม (คลิก)

2020-11-02T18:25:40+00:00