การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 11-18 ม.ค. 2564 สำหรับนิสิตรหัส 63

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2563 ในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 11-18 ม.ค. 2564 สำหรับนิสิตรหัส 63

สำหรับนิสิตรหัส 63
การลงทะเบียนและชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาในรอบเพิ่ม-ลดรายวิชา
วันที่ 11-18 ม.ค. 2564
1.ให้นำเงินเข้าบัญชี ธ.ไทยพานิชย์ที่เป็นชื่อนิสิต จำนวนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา + ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท
2. เข้าเว็บไซต์ https://supreme.swu.ac.th
3. ลงทะเบียนเพิ่ม-ลดรายวิชา ถ้าคณะจัดสำรับไว้ให้ตรวจสอบรายวิชา
4. กดปุ่มชำระเงิน ตรวจสอบการชำระเงินว่าชำระเงินสำเร็จหรือไม่
5. หากต้องการใบเสร็จรับเงินขอได้ที่ส่วนการคลัง ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มศว ประสานมิตร หรือ การเงิน ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มศว องครักษ์
หากมีขอสงสัยสอบถามโทร. 02-649-5720

2020-12-25T11:26:28+00:00