งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ 2023-05-16T08:39:57+00:00

โครงการบริการวิชาการ

งบประมาณรายได้จากการรับบริจาครอการรับรู้
ปีงบประมาณ จำนวนเงิน หน่วยงานที่สนับสนุน
2566
2565 415,000.00 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2564 310,000.00 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ปีงบประมาณ เนื้อหาโครงการฉบับย่อ
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
ภาพกิจกรรม โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ Creative Young Designers Season 3 ระหว่าง 6-7 ก.พ. 66 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2
(ระยะที่ 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายนักกีฬา
สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2
(ระยะที่ 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้า
บ้านหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2564 Image