งานบริการวิชาการ

งานบริการวิชาการ 2024-03-26T13:30:09+00:00

โครงการบริการวิชาการ

งบประมาณสนับสนุน รายได้จากการบริจาครอการรับรู้

ปีงบประมาณ  2566                                      ยอดเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น  1,278,500 บาท

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินสนับสนุน หน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 3 170,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน
สนับสนุนวัสดุเพื่อการออกแบบโครงการบ่มเพาะฯ ปีที่ 3 58,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน
สนับสนุนกิจกรรมลงพื้นที่โครงการบ่มเพาะฯ ปีที่ 3 50,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1,000,500 บาท สำนักงานปลัดกระทรวง (อว.)

ปีงบประมาณ  2565                                      ยอดเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น  995,000 บาท

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินสนับสนุน หน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2 ระยะที่ 1 , 3 และ 5 415,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) 580,000 บาท สำนักงานปลัดกระทรวง (อว.)

ปีงบประมาณ  2564                                      ยอดเงินสนับสนุนรวมทั้งสิ้น  310,000 บาท

สนับสนุนโครงการ/กิจกรรม จำนวนเงินสนับสนุน หน่วยงานที่สนับสนุน
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 310,000 บาท บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัดมหาชน

รายการโครงการบริการวิชาการ และเนื้อหาโครงการฉบับย่อ

ชื่อโครงการ/กิจกรรม หน่วยงาน ปีงบประมาณ เนื้อหาโครงการฉบับย่อ
Ep.2 การบริการวิชาการเพื่อสังคม เรื่อง ขายดีด้วยสื่อ Social บรรยายโดย อาจารย์พชร อรุณานนท์ชัย สาขาวิชาออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ฝ่านวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2567 Image
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (องครักษ์โมเดล) กิจกรรมดนตรีและนาฏศิลป์เพื่อชุมชน คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2567 Image
โครงการการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2567 Image
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานการออกแบบเครื่องประดับ (Basic Jewelry design) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ฝ่านวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2567 Image
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการเรียนรู้ ภาพพิมพ์ธรรมชาติบนสิ่งทอ เทคนิค Eco Printing ฝ่านวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2567 Image
คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนินการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมทัศนศิลป์เพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ วันที่ 29 มี.ค. 67 ณ โรงเรียนมักกะสันพิทยา ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
ภาพกิจกรรมนิทรรศการ และการเดินแบบแฟชั่นโชว์ในงานผ้าขาวม้าทอใจ 2566 ระหว่างวันที่ 2 – 3 ตุลาคม 2566 ณ SX Geand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
ภาพกิจกรรมโครงการขับเคลื่อนขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Crative Economy) เพื่อพัฒนาในเชิงพื้นที่ 4 ตำบล อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) ละครเพื่อการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา สาขาวิชานาฏศิลป์ 2566 Image
ภาพกิจกรรมโครงการสรุปผลการดำเนินงาน SWU U2T for BCG FAIR 2023 วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
ภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมอบรมละครสร้างสรรค์สำหรับเยาวชน ณ โรงเรียนวิจิตรวิทยาวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม (แสนแสบโมเดล) กิจกรรมพัฒนาทักษะนักเรียนโรงเรียนวัดอุทัยธาราม ด้านดนตรีและนาฏศิลป์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2566 Image
ภาพกิจกรรม โครงการบูรณาการพัฒนาต้นแบบเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (องครักษ์โมเดล) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
ภาพกิจกรรม โครงการบริการวิชาการ Creative Young Designers Season 3 ระหว่าง 6-7 ก.พ. 66 ณ กลุ่มทอผ้าบ้านไทรงาม อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2566 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (SWU-U2T for BCG) ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2
(ระยะที่ 3 : บริการวิชาการด้านการออกแบบและพัฒนาเครื่องแต่งกายนักกีฬา
สโมสรกีฬาฟุตบอลอยุธยา ยูไนเต็ด เอฟซี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปีที่ 2
(ระยะที่ 1 : บริการวิชาการประชาสัมพันธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่มทอผ้าขาวม้า
บ้านหนองเครือบุญ อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2565 Image
โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา 2564 Image