ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”
* ภาคทฤษฎี วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
* ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมยูอินจันทรี จังหวัดกาญจนบุรี
โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code

หรือ https://goo.gl/forms/x6mQhn3FxbplVaUN2

ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

2018-09-05T11:13:26+00:00