ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ ร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปวงประชา

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจสมัครเข้าประกวดสุนทรพจน์เทิดพระเกียรติ ในหัวข้อ ร้อยเรียงโครงการของพ่อเพื่อปวงประชา