ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครทดสอบเพื่อเข้าโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12

///ขอเชิญนิสิตชั้นปีที่ 3-4 และบัณฑิตจบใหม่ที่สนใจสมัครทดสอบเพื่อเข้าโครงการฝึกงาน Singha Biz Course ปีที่ 12