ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562

///ระเบียบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการบริหารจัดการอาคารที่พักบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ พ.ศ. 2562