ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.การรับรองเพศ พ.ศ…. ภายในวันที่ 6 พ.ค. 67

///ขอเชิญบุคลากรและนิสิตร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่าง พรบ.การรับรองเพศ พ.ศ…. ภายในวันที่ 6 พ.ค. 67