ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการพัฒนาเพื่อการจัดการด้านสุขภาวะองค์รวม (อโศกโมเดล)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอโศกโมเดล ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป ณ ลาน swuniplex (สวูนิเพล็กซ์) ลานกิจกรรมอโศกมนตรี (พื้นที่ระหว่างตึกคณะสังคมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ )
เพื่อ สร้างพื้นที่สุขภาวะในบริบทการพัฒนาเมืองในเขตชุมชนเมือง (มศว) และส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดีขึ้น โดยมีกิจกรรมภายในงาน อาทิ การแสดงจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ กิจกรรมการเต้นแอโรบิค ดนตรีในสวน การตรวจวัดความดันฟรี ฯลฯ
#อโศกโมเดล

2020-12-04T11:59:24+00:00