ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ และการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

///ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์ และการอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการอบรม SWU Discovery / Online Databases: แนะนำการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดและฐานข้อมูลออนไลน์
การอบรมการใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม EndNote และการใช้โปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ Turnitin
อาจารย์ บุคลากร และนิสิต มศว สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ : https://forms.gle/VJH8vQGaqF1sQq8R7
*โปรดใช้อีเมล @g.swu.ac.th ในการลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม *ปิดรับลงทะเบียนล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 12.00 น. (ในแต่ละรอบการอบรม)
**ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ Link สำหรับเข้าร่วมการอบรมผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ก่อนการอบรม 1 วัน ภายในเวลา 16.00 น.
หมายเหตุ : หากท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมการอบรมในวัน เวลา ดังกล่าวสามารถนัดหมายของอบรมล่วงหน้าได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/33NlBqb
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว

2022-01-20T15:54:36+00:00