ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย

ทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิต มศว ที่ประสบอุทกภัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประกาศมอบทุนการศึกษาช่วยเหลือนิสิตระดับปริญญาตรีที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย และได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเหตุดังกล่าว โดยสามารถสมัครขอรับทุนการศึกษาช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยได้ตั้งแต่วันนี้ โดยแจ้งความจำนงผ่านทางคณะ/วิทยาลัยที่นิสิตสังกัด
คุณสมบัติของผู้ขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต
1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1/2565
2. เป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กล่าวคือ บ้านเรือนหรือแหล่งทำกินของครอบครัว (สวน/นา/ไร่) ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจนส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนิสิต

หลักฐานประกอบการขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต
1. แบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลืออันเนื่องจากประสบภัยพิบัติ (อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย) ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ส่วนกิจการนิสิต
2. หนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐที่ระบุว่านิสิตเป็นผู้ประสบภัย
3. สำเนาบัตรประชาชนของนิสิต (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่อยู่ต้องตรงตามหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรือตรงตามพื้นที่ประสบภัยจริง)
5. สำเนาบัตรนิสิต
6. ภาพถ่ายความเสียหายที่ได้รับ
7. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
การยื่นเรื่องขอรับเงินทุนการศึกษาสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต
ยื่นเอกสารที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ/วิทยาลัย ที่นิสิตสังกัด
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565
มหาวิทยาลัยขอเป็นกำลังใจกับนิสิตทุกคน และขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อทุกคน เพื่อให้เราผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานสวัสดิการนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี โทร. 02 649 5000 ต่อ 12087

รายละเอียดทุนช่วยเหลือนิสิตและแบบฟอร์มขอรับความช่วยเหลือ (คลิก)

2022-09-19T15:10:15+00:00