ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม SWU Job Fair 2023 วันที่ 4-5 เม.ย. 66 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

///ขอเชิญนิสิตที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม SWU Job Fair 2023 วันที่ 4-5 เม.ย. 66 เวลา 9.00-16.00 น. ณ อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร