ขอให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอให้นิสิตดำเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนและเข้าชั้นเรียนออนไลน์วิชาศึกษาทั่วไป ระหว่างวันที่ 1-7 สิงหาคม 2565