ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบ SWU – SET สำหรับนิสิตรหัส 62 และวิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU – SET

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง การสอบ SWU – SET สำหรับนิสิตรหัส 62 และวิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU – SET

โดยแบ่งวัน เวลา และสาขาวิชา ในการสอบ SWU – SET ดังต่อไปนี้
1. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สาขาวิชาศิลปศึกษา นาฏศิลป์ศึกษา และดนตรีศึกษา
2. วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สาขาวิชาศิลปะการแสดง และนาฏศิลป์
3. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล การออกแบบสื่อสาร และทัศนศิลป์
4. วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สาขาวิชา การออกแบบทัศนศิลป์ และนวัตกรรมการจัดการศิลปวัฒนธรรม

และสุดท้ายทางคณะศิลปกรรมศาสตร์ขออวยพรให้น้อง ๆ โชคดีในการสอบ

วิดีโอแนะนำข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ SWU – SET

2023-01-10T09:49:57+00:00