ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป

ตารางสอบกลางภาค 1/2563 รายวิชาศึกษาทั่วไป
สอบผ่านระบบออนไลน์ https://moodle.swu.ac.th
ทบทวนบทเรียน รักษาสุขภาพ ตรวจสอบรหัสบัวศรีไอดี
เตรียมอุปกรณ์ สัญญาณ Internet / wifi ให้พร้อม
แล้วไป ลุยกับข้อสอบออนไลน์…..ได้เลยตามวันและเวลาสอบ
ของแต่ละวิชา
ข้อปฏิบัติ
* อาจารย์ผู้สอนจะส่ง คู่มือการสอบออนไลน์ ให้กับนิสิตทุกคน โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนการสอบ
** โปรดตรวจสอบ รหัสบัวศรีไอดี และ รหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบทดสอบ หากพบปัญหาให้รีบติดต่อที่ helpdesk@g.swu.ac.th
*** ขอให้นิสิตเตรียมพร้อมในการสอบออนไลน์ก่อนเวลา
อย่างน้อย 15 นาที และหากพบการทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกกรณี
ขอให้นิสิตทุกคนโชคดีกับการสอบออนไลน์

2020-10-01T10:21:27+00:00