ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการสอบปริญญานิพนธ์ หัวข้อ “การศึกษาการจัดการการแสดงศิลปวัฒนธรรมที่มีกระบวนการพัฒนาผู้เรียน: กรณีศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป

2020-05-19T12:35:15+00:00