ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโขนหนังรามเกียรติ์ ตอน “พรหมาศ” ก้องธานิน ผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง

///ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังโขนหนังรามเกียรติ์ ตอน “พรหมาศ” ก้องธานิน ผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง

ขอเชิญชวนท่านมาฟังโขนหนัง เพราะเราร่วมรวมพลังสรรค์สร้างศิลป์
รามเกียรติ์ ตอน”พรหมาศ” ก้องธานินผ่องโศภิณท่วงทีท่าคราบรรเลง

ขอเชิญชมการแสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ดตศ452 ดนตรีประกอบการแสดงของไทย
” การบรรเลงดนตรีตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอน อินทรชิตแผลงศรพรหมาศ ”
โดยนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเชีย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันพุธที่ 10 เมษายนพ.ศ 2562  ตั้งแต่เวลา 15:30 น. เป็นต้นไป
ณ หอศิลปกรรมศาสตร์ ชั้น 1 อาคารคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เข้าชมฟรี!!!

2019-04-01T16:46:01+00:00