ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการเข้าคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”

///ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งชื่อบุคคล หน่วยงาน หรือโครงการเข้าคัดเลือกเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน”