ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะการออกแบบทัศนศิลป์ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ

/, ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง, ข่าวประชาสัมพันธ์/ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะการออกแบบทัศนศิลป์ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ

ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะการออกแบบทัศนศิลป์
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ …..
การจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการทักษะการออกแบบทัศนศิลป์ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน ตามประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564

2021-01-08T15:58:21+00:00