ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

ชวนทำกิจกรรมจิตอาสากับ โครงการ SWU Save the world มศว รักษ์โลก
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567- 28 มิถุนายน 2567
นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน
ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.
นิสิตสามารถส่งผลงานได้ที่
* ส่วนกิจการนิสิตทั้งฝั่งประสานมิตรและองครักษ์
* เวลา 11.30-13.30 น.
หมายเหตุ สถานที่ส่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในบางเดือน
เงื่อนไขการบันทึกกิจกรรม
1. จำนวนที่ส่งเป็นไปตามเงื่อนไข
– ไม่ครบ ไม่บันทึก
– ส่งเกิน บันทึกเลขกลมๆ
2. ทำได้กิจกรรมเดียว ส่งได้ครั้งเดียว
– ส่ง 2 รอบ บันทึกรอบแรกรอบเดียว
– ส่งหลายกิจกรรม บันทึกกิจกรรมแรก
3. ข้อมูลไม่ครบไม่ถูกต้อง
-ข้อมูลผิด รหัสไม่ถูกต้อง กรอกไม่ครบ ไม่บันทึก
หมายเหตุ * ในการส่งให้ส่งกับคณะกรรมการศูนย์ ตาม วัน เวลา ที่ประกาศ เท่านั้น โดยทุกครั้งที่ส่งผลงาน จะต้องได้รับ email ตอบกลับทุกครั้งจึงจะถือว่าส่งผลงานถูกต้องครบถ้วน อีกทั้งตรงตามเงื่อนไข
มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็น “โมฆะ” ทันที
สำหรับการเก็บชั่วโมงจิตอาสาค่ะ
กิจกรรมจิตอาสา จำนวน 8 กิจกรรม
ทำกิจกรรมได้ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2567- 28 มิถุนายน 2567
นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน
ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม. ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการต่างๆ เพื่อสะสมกิจกรรมสะสมเก็บชั่วโมงจิตอาสา นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ทุกกิจกรรม โดยแต่ละกิจกรรมสามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น /คน ทำครบทุกกิจกรรมรับชั่วโมงบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์สูงสุด 100 ชม.

2024-04-04T11:09:02+00:00