ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์ 2024-05-13T09:30:15+00:00

ภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์

DEPARTMENT OF VISUAL DESIGN

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดาหัวหน้าภาควิชาการออกแบบทัศนศิลป์
FHEA (Fellowship)

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา
ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

วิชาเอกการออกแบบแฟชั่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศีมาศ ประทีปะวณิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศีมาศ ประทีปะวณิช
ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศล.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV
อาจารย์กิติคุณ วรสรธร
อาจารย์กิติคุณ วรสรธร
คบ. ศิลปศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

M.A. IM MASTER, Conceptual Design in Context
Design Academy Eindhoven, the Netherlands

CV

วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์

อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
อาจารย์ ดร.พรนารี ชัยดิเรก
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.ม. (นฤมิตศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถ.บ. (การออกแบบอุตสาหกรรม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์
อาจารย์ ดร.พรทิพย์ ธรรมจริยาพันธุ์
ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

M.A. (Design)
University of Leeds, England

ศ.บ. (การออกแบบผลิตภัณฑ์)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

CV

วิชาเอกการออกแบบเครื่องประดับ

อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
อาจารย์ ดร.พรพิมล พจนาพิมล
FHEA (Fellowship)

ปร.ด. (การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร)
มหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
อาจารย์ยงยุทธ์ ผันแปรจิตร์
FHEA (Fellowship)

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศล.บ. (เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต ใจสุดา
FHEA (Fellowship)

ปร.ด. (ทัศนศิลป์และการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยบูรพา

ศป.ม. (นวัตกรรมการออกแบบ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบเครื่องประดับ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

วิชาเอกการออกแบบภายใน

อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
อาจารย์ ดร.สืบสาย แสงวชิระภิบาล
FHEA (Fellowship)

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศ.ม. (การออกแบบภายใน)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ศ.บ. (การออกแบบภายใน)
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

CV
อาจารย์คุณากร ผลสุวรรณ์
อาจารย์คุณากร ผลสุวรรณ์
กศ.ม. ศิลปศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. การออกแบบภายใน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

CV
อาจารย์ปริญ มีทรัพย์
อาจารย์ปริญ มีทรัพย์
สถ.ม. สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วท.บ. (สถาปัตยกรรม) สถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นายสิทธิชัย เทพรส
นายสิทธิชัย เทพรสนักจัดการงานทั่วไป
โทร. 0 2260 0123 ต่อ 143
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์