ภาควิชานาฏศิลป์ 2024-04-02T18:10:18+00:00

ภาควิชานาฏศิลป์

DEPARTMENT OF DANCE

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโรหัวหน้าภาควิชานาฏศิลป์
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Intermediate Certificate in Labanotation
Dance Notation Bureau, New York, USA

Elementary Certificate in Labanotation
Dance Notation Bureau, New York, USA

CV

วิชาเอกนาฏศิลป์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ วรรณวิไชย
SFHEA (Senior Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวดี มากพา
SFHEA (Senior Fellowship)

ศศ.ด. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

CV
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
อาจารย์ ดร.ปรารถนา คงสำราญ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (ศิลปศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีรัตน์ จีนพงษ์
FHEA (Fellowship)

ค.ด. (บริหารการศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ไทย)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ สังสิทธิวงศ์
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ด. (ศิลปวัฒนธรรมวิจัย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รอ.ม. (การจัดการภาครัฐและเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
อาจารย์ภัสชล พลเจริญ
กศ.ม. (การอุดมศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ค.บ. (นาฏศิลป์ไทย)
วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

CV
อาจารย์โกมล ศรีทองสุข
อาจารย์โกมล ศรีทองสุข
กศ.ม. (ศิลปศึกษา-ศิลปะการแสดงศึกษา)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

วิชาเอกนาฏศิลป์สากล

อาจารย์ ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ
อาจารย์ ดร.ดาริณี ชำนาญหมอ
ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักษ์สินี อัครศวะเมฆ
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (การบริหารงานวัฒนธรรม)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรากร จันทนะสาโร
FHEA (Fellowship)

ศป.ด. (นาฏยศิลป์)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Intermediate Certificate in Labanotation
Dance Notation Bureau, New York, USA

Elementary Certificate in Labanotation
Dance Notation Bureau, New York, USA

CV
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
อาจารย์ชิตพล เปลี่ยนศิริ
นศ.ม. (วาทวิทยา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศป.บ. (นาฏยศิลป์ตะวันตก)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำภาควิชา

นางสาววันท์นภัส ผจญทรพรรค
นางสาววันท์นภัส ผจญทรพรรคนักจัดการงานทั่วไป
โทร. 02 260 0123 ต่อ 128
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ศึกษา
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์สร้างสรรค์และการจัดการ