สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล 2020-12-23T22:56:06+00:00

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล

DIVISION OF MUSIC

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิชฌน์เศก ย่านเดิมหัวหน้าสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
Ed.D. (Education Management)
Southwestern University, Philippines

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์
ปร.ด. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ
D.M.A. (Piano Performance)
The Ohio State University, USA

M.M. (Piano Performance)
The Ohio State University, USA

ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฌานิก หวังพานิช
Ph.D. (Music Education)
The University of New South Wales, Australia

M.A. (Music)
The University of New South Wales, Australia

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
Ph.D. (Music)
Magadh University, India

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช
M.M. (Music Performance)
Elisabeth University of Music, Japan

ศป.บ. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

CV
อาจารย์วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
อาจารย์วาทิต สุวรรณสมบูรณ์
ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV
อาจารย์ ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
อาจารย์ ดร.วิภาต วิบูลย์ภาณุเวช
ศป.ด. (ดุริยางคศิลป์ตะวันตก)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศศ.ม. (ดนตรีศึกษา)
มหาวิทยาลัยมหิดล

ศศ.บ. (ดนตรีตะวันตก)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CV
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
อาจารย์ ดร.ปวัตน์ชัย สุวรรณคังคะ
D.M.A. (Piano Performance)
West Virginia University, USA

M.M. (Music Performance)
Illinois State University, USA

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์สากล)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

CV

เจ้าหน้าที่บริหารงานประจำสาขา

โทร. 0 260 0123 ต่อ 127
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล