ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2

///ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 2

ประกาศผลการสอบสัมภาษณ์เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS61 รอบที่ 2

-โครงการผู้มีทักษะพิเศษทางด้านศิลปกรรม
-โครงการความร่วมมือ “โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และโรงเรียนในเครือข่าย”

ตรวจสอบรายชื่อ (คลิก)

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่ผ่านสอบการสัมภาษณ์เข้าเป็นทุกคนด้วยนะครับ 🙂
มหาวิทยาลัยจะส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ไปยังสมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และขอให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ปฏิบัติดังนี้

1)รับรหัสผ่านเคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) จากมหาวิทยาลัยที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. – 6 พ.ค. 61 โดยใช้หมายเลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ใช้ในการสมัคร

2)เข้าระบบสำหรับยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ระหว่างวันที่ 3 – 6 พ.ค. 61 ที่เว็บไซต์ www.cuas.or.th ซึ่งผู้สอบผ่านสามารถยืนยันสิทธิ์ได้เพียงครั้งเดียว หากไม่ยืนยันสิทธิ์ในช่วงวันที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

3)ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ (Clearing House) ไปแล้วตามข้อ 2) ตรวจดูรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th ในวันที่ 10 พ.ค. 61
และเข้ารับการรายงานตัวเข้าเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างวันที่ 14 – 18 พ.ค. 61 ที่เว็บไซต์ http://istart.swu.ac.th

2018-07-16T01:03:57+00:00