สาส์นจากคณบดี

/สาส์นจากคณบดี
สาส์นจากคณบดี 2018-07-15T16:41:34+00:00

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ อาณาจักรแห่งความรู้ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ งานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ผ่านองค์ความรู้และศาสตร์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ จากอาจารย์และครูสู่ศิษย์ จากบัณฑิตสู่ชุมชน ส่งทอดกันต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด จากพัฒนาการของมหาวิทยาลัยที่เริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สู่วิทยาลัยวิชาการศึกษา และก้าวหน้าจวบจนมาเป็น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยได้มีส่วนสำคัญในการผลิตบัณฑิตคุณภาพออกไปรับใช้สังคมในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

นโยบายในการบริหารงานในปัจจุบัน ยังคงให้การสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเน้นไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ครอบคลุมในมิติต่างๆ การส่งเสริมให้นิสิตมีองค์ความรู้ทางวิชาการและมีอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทและจริยธรรมของสังคม การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน รวมถึงความร่วมมือในระดับสากลและเครือข่ายทางวิชาการ อันสอดคล้องกับทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเชิง “คุณค่า” ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อปัญญา เพื่อคุณธรรม เพื่อความพอเพียง และเป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างสง่างาม ให้สมกับนามพระราชทานจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีมงคลความหมายว่า “มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ระวิวรรณ วรรณวิไชย

คณบดี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ