เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา

//เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายพัฒนาระบบและเทคโนโลยีการศึกษา 2024-02-15T14:07:40+00:00

IT for Staffs

สารสนเทศทั่วไป

i-pass GAFE HURIS People Searching
e-meeting e-journals e-document SUPREME TQF
เงินเดือนข้าราชการ เงินเดือนพนักงาน งานสารบรรณ

สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

swu-moodle Tutor Class Room

จองรถ

จองห้อง

  ****  ระบบงานอื่นๆ ของ มศว (คลิก) **** 

—– การให้บริการต่างๆ ของสำนักคอมพิวเตอร์ มศว (คลิก) —–

++++ Software License สำหรับบุคลากร มศว (คลิก) ++++

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของคณะศิลปกรรมศาสตร์

แจ้งซ่อมออนไลน์

กิจกรรมต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องของฝ่ายฯ

หัวข้อ รายละเอียด วันที่
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2567 รายละเอียด 15/02/2024
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2567 ระยะที่ 1 รายละเอียด 15/02/2024
คู่มือโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2566 รายละเอียด 17/08/2023
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566 ระยะที่ 2 รายละเอียด 21/07/2023
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2566 ระยะที่ 1 รายละเอียด 21/12/2022
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2566 รายละเอียด 06/12/2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 ระยะที่ 2 รายละเอียด 19/10/2022
รายงานผลการดำเนินงานโครงการประหยัดพลังงานเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2565 ระยะที่ 1 รายละเอียด 29/06/2022
มาตรการประหยัดพลังงานคณะศิลปกรรมศาสตร์ ประจำปี 2565 รายละเอียด 29/06/2022