แนวทางปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมของนิสิต ใน 3 กลุ่มกิจกรรม (1.กลุ่มกิจกรรมบังคับ, 2.กลุ่มกิจกรรมเลือก และ 3. กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์)

/, ข่าวการศึกษา, ข่าวประชาสัมพันธ์/แนวทางปฏิบัติการบันทึกกิจกรรมของนิสิต ใน 3 กลุ่มกิจกรรม (1.กลุ่มกิจกรรมบังคับ, 2.กลุ่มกิจกรรมเลือก และ 3. กลุ่มกิจกรรมจิตอาสา/บำเพ็ญประโยชน์)

2022-04-26T13:55:12+00:00