ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อเรื่อง “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”

///ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช 2565 ในหัวข้อเรื่อง “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ”