ข่าวการศึกษา

//ข่าวการศึกษา
5 09, 2018

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

2018-09-05T16:04:09+00:00

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เปิดการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) ในระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2561 – 22 กันยายน 2561 (เฉพาะเป้าที่ 1 และ 2) รายละเอียดตามหนังสือที่ วช 0004/ว6185 นั้น เนื่องจาก การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการในการนำเข้าข้อมูลแผนงาน โดยไม่ให้สิทธิ์นักวิจัยในการเข้าระบบ กำหนดสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ประสานหน่วยงานของมหาวิทยาลัย (สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย) เป็นผู้นำเข้าข้อมูลแผนงานเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานจัดส่งการเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครบถ้วนสมบูรณ์ และทันเวลา ในการนี้ สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย จึงขอให้ผู้ที่สนใจประสงค์ยื่นขอรับงบประมาณดังกล่าว จัดส่งแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 และแบบฟอร์มข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) สำหรับโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2174 [...]

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563 2018-09-05T16:04:09+00:00
5 09, 2018

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ”

2018-09-05T11:13:26+00:00

ประกาศรับสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” * ภาคทฤษฎี วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี * ภาคปฏิบัติ วันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมยูอินจันทรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยเปิดรับสมัครผ่าน QR Code หรือ https://goo.gl/forms/x6mQhn3FxbplVaUN2 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ วันที่ 16 ตุลาคม 2561

ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัย ประจำปี 2562 รุ่น 1 หัวข้อ “การเขียนบทความวิจัยระดับนานาชาติ” 2018-09-05T11:13:26+00:00