ผลงานวิชาการ ของบุคลากรคณะศิลปกรรมศาสตร์

ปีที่เผยแพร่

ชื่อผลงาน/ผู้แต่ง

Download

2559

ดนตรีพม่าในการแสดงพระธรรมเทศนา : กรณีศึกษาวงซายวาย คณะเซ่ยเมี๊ยะโจว

วัดไทยวัฒนาราม ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สำเริง ปานดิษฐ์. รุจี ศรีสมบัติ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

เฉลิมพล งามสุทธิ., อาจารย์ที่ปรึกษา.; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา. 2559

Download

2559

การศึกษาและพัฒนาชุดสื่อกิจกรรมผ่อนคลายความเครียดสำหรับผุ้สูงอายุ

ณัฐพร เมืองใจ. รวิเทพ มุสิกะปาน., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กรกลด คำสุข., อาจารย์ที่ปรึกษา.; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ. 2559

Download

2559

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาการสอนวิชาดนตรี เรื่องเครื่องหมาย

และสัญลักษณ์ทางดนตรีสากล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอุดมศึกษารังสิต

ชาลิสา สุขสุวรรณ. ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์., อาจารย์ที่ปรีกษา.;

สิชฌน์เศก ย่านเดิม.,อาจารย์ที่ปรีกษา. 2559

Download

2559

การศึกษาลวดลายผ้ามัดหมี่ไทยพวน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เพื่อพัฒนา

เครื่องแต่งการร่วมสมัยสำหรับสุภาพสตรีที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดลพบุรี

ฐานันดร กันธวงศ์. กรกลด คำสุข., อาจารย์ที่ปรีกษา.;

รวิเทพ มุสิกะปาน., อาจารย์ที่ปรีกษา. 2559

Download

2558

การศึกษาการบริหารจัดการความรู้กิจกรรมทางการศึกษาศิลปะของพิพิธภัณฑ์

บ้านจิม ทอมป์สัน

ณปภัช ชัยมงคล. ศุภชัย อารีรุ่งเรือง., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กมล เผ่าสวัสดิ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปศึกษา. 2558

Download

2558

ศึกษา วิเคราะห์ องค์ความรู้และกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานของศิลปิน"กลุ่มตะวัน"

ภาคภูมิ พรหมชา. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

วรรณรัตน์ ตั้งเจริญ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปศึกษา. 2558

Download

2558

กรรมวิธีการผลิตรางระนาด : กรณีศึกษานายสมชัย ชำพาลี

สิรีธร แตงอ่อน. มานพ วิสุทธิแพทย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

วีระ พันธุ์เสือ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา. 2558

Download

2558

ปราสาทเขาพนมรุ้ง : แรงบันดาลใจในการผลิตซ้ำศิลปกรรมร่วมสมัย

อโศก ไทยจันทรารักษ์. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง., อาจารย์ปรึกษา.;

อำนาจ เย็นสบาย., อาจารย์ปรึกษา.; นพดล อินทร์จันทร์., อาจารย์ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรมวิจัย. 2558

Download

2558

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ศิลปะเชิงแนวคิดกรณีศึกษา เจตคติต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม

ที่มนุษย์สร้างขึ้นในสังคมเมืองปัจจุบัน

ณัฐวุฒิ แสงอ่อน. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กมล เผ่าสวัสดิ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะจินตทัศน์. 2558

Download

2558

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานซอฟคัปเจอร์ กรณีศึกษาความรุนแรงในงาน

ของหญิงอาชีพโสเภณี

นิอร วอแพง. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

ถนอม ชาภักดี., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะจินตทัศน์. 2558

Download

2558

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์กรณีศึกษาประเด็นปัญหาความขัดแย้ง

ระหว่างองค์ความรู้เก่าและองค์ความรู้ใหม่ของอนุสาวรีย์วีรบุรุษ

วนะ วรรลยางกูร. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

พิศรวัส ภู่ทอง., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะจินตทัศน์. 2558

Download

2558

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ผลงานวีดีโออาร์ต : กรณีศึกษาพฤติกรรมการใช้เครือข่าย

สังคมออนไลน์เพื่อมีเพศสัมพันธ์ที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ในกลุ่มชายรักชาย

ณัฐวัฒน์ คำภักดี. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กมล เผ่าสวัสดิ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาทัศนศิลป์ : ศิลปะจินตทัศน์. 2558

Download

2558

การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชานาฎศิลป์ไทยในหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

จารุณี ชูวงษ์วาล. สามมิติ สุขบรรจง., อาจารย์ทีปรึกษา.;

ระวิวรรณ วรรณวิไชย., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปะการแสดงศึกษา. 2558

Download

2558

การศึกษาและพัฒนาเว็บไซต์เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น :

กรณีศึกษาจังหวัดอ่างทอง

ปุญญพัฒน์ อนันตธนวิทย์. รวิเทพ มุสิกะปาน., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กรกลด คำสุข., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ. 2558

Download

2558

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบการสอนเพื่อสร้างคุณลักษณะ

ด้านความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามหลักการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์

ของแมคเคลแลนด์

วิวัน พาลีบัตร. จักรพงษ์ แพทย์หลักฟ้า., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

โสมฉาย บุญญานันต์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปศึกษา. 2558

Download

2558

การศึกษาและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์ แอนิเมชั่น 2 มิติ เพื่อเตรียมความพร้อม

ของเยาวชนไทย ในการเข้าสู่ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

พรนลัท เรืองสมวงศ์. กรกลด คำสุข., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

รวิเทพ มุสิกะปาน., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ. 2558

Download

2558

การศึกษาการใช้นาฎกรรมบำบัดต่อความเครียดของผู้ต้องขังชายแรกเข้าในทัณฑสถาน

วัยหนุ่มกลาง จังหวัดปทุมธานี

ประวิทย์ ฤทธิบูลย์. ระวิวรรณ วรรณวิไชย., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

จิตรา ดุษฎีเมธา., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. สาขาวิชาศิลปศึกษา: ศิลปะการแสดงศึกษา. 2558

Download

2558

การพัฒนากิจกรรมศิลปะเพื่อเสริมสร้างการเห็นคุณค่าแห่งตนของเด็กกำพร้า

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

อารีรัตน์ มุกดามนตรี. เลิศศิริร์ บวรกิตติ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

ขนบพร แสงวณิช., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2558

Download

2558

ดนตรีนาเสป กรณีศึกษาคณะอัลอามีน ชุมชนข้างสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่

ภัทร น้ำวล. วีระ พันธุ์เสือ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

ชนิดา ตังเดชะหิรัญ., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2558

Download

2557

การศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีวิกรม์

ด้วยกิจกรรมบูรณาการระหว่างทัศนศิลป์กับดนตรี

ธีร์ธอังกูร ธนายุตกูล. สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

ประพันธ์ศักดิ์ พุ่มอินทร์., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

Download

2557

การศึกษาการเส็งกลองกิ่ง วัดป่าโนนสว่าง ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ

จังหวัดอุดรธานี

บัณฑิต อุปชัย. รุจี ศรีสมบัติ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

วีระ พันธุ์เสือ., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

Download

2557

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์ : กรณีศึกษาการละเมิดสิทธิสตรี หัวข้อความรุนแรงต่อสตรี

พีระยุธ ปลอดดี. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

พิศรวัส ภู่ทอง., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

Download

2557

การศึกษาเพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะเรื่องอิทธิพลตัวการ์ตูนที่มีต่องานวัดไทย

ในปัจจุบันโดยใช้เทคนิคลายรดน้ำ

สมระวี นพศิริ. สมศักดิ์ ชวาลาวัณย์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

กมล เผ่าสวัสดิ์., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

Download

2557

เวสสันดรชาดก : การสร้างสรรค์ "สื่อ" ศิลปวัฒนธรรมและบทบาทในสังคมไทยร่วมสมัย

นิธิอร พรอำไพสกุล. พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

สุภา ปานเจริญ., อาจารย์ที่ปรึกษา.; สุภัค มหาวรากร., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2557

Download

2556

คุณลักษณะของนิสิต คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ธันยพร โรจนสังวร. อัจฉรา วัฒนาณรงค์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

อรรณพ โพธิสุข., อาจารย์ที่ปรึกษา

Download

2556

ปัญหาการทำศิลปกรรมนิพนธ์ของนิสิตปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุทธิพงษ์ พลอยสด. จารุวรรณ สกุลคู., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

อัจฉรา วัฒนาณรงค์., อาจารย์ที่ปรึกษา.

Download

2556

ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี

สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

วิทวัส กรมณีโรจน์. อัจฉรา วัฒนาณรงค์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

อรรณพ โพธิสุข., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2556

Download

2556

การศึกษาพฤติกรรมวัฒนธรรมทางสังคมของนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อภิโชติ เกตุแก้ว. สุวพร ตั้งสมวรพงษ์., อาจารย์ที่ปรึกษา.;

อัจฉรา วัฒนณรงค์., อาจารย์ที่ปรึกษา. 2556

Download

2556

การสถาปนาพื้นที่ทางศิลปะในบริบทของชุมชนเมือง กรณีศึกษาการเปลี่ยนผ่าน

จากโรงงานสู่พื้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

The establishments of art space within urban community context ; case study

of the transformation of factory into 798 Art Space,

Beijing, People's Republic of China

ถนอม ชาภักดี. 2556

Download

2556

ดนตรี ปรีดิ์เปรม

ชยุติ ทัศนวงศ์วรา.; ณัฐพล วิสุทธิแพทย์.; มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

คณะศิลปกรรมศาสตร์. สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์ศึกษา. 2556

Download