คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการ Course Training and Workshop on the Academic Program of ASEAN : Creative Arts & Culture Exchange 2015” ร่วมกับ Indonesia Institute of the Arts, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 7 – 11 กันยายน 2558ที่ผ่านมา คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้จัดโครงการ Course Training and Workshop on the Academic Program of ASEAN : Creative Arts & Culture Exchange 2015” ร่วมกับ Indonesia Institute of the Arts, Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ผลงานวิชาการ ตลอดจนผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปกรรม เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มพูนองค์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านศิลปกรรมของประเทศในภูมิภาคอาเซียน
การนี้คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้สนับสนุนให้คณาจารย์ จำนวน 13 ท่าน และนิสิตจำนวน 10 คน เข้าร่วมการเสวนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ และ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ทางด้านทัศนศิลป์ การออกแบบทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรี รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 ผลงาน ได้รับความชื่นชมจากผู้เข้าร่วมงานชาวอินโดนีเซียจำนวนมาก อีกทั้งได้แสดงศักยภาพทั้งงานวิชาการและงานสร้างสรรค์เป็นที่ประจักษ์จึงได้รับคำเชิญให้เข้าร่วมงานประชุมวิชาการและมหกรรมงานศิลปกรรมในปี 2016 ต่อไป…ขอขอบคุณคณาจารย์ บุคลากร นิสิต และผู้สนับสนุนทุกท่านที่ทำให้การดำเนินการครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดีทุกประการ

cace01

cace02

cace03

cace25

cace26

cace31

cace32

cace34

cace36

cace40

cace43

cace53

cace59

cace61

cace63

cace64