คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

วันที่ 27 – 30 มกราคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน “ค่ายศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน” ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ กิจกรรมประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ด้านศิลปกรรม อาทิ นาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ละครสร้างสรรค์ ดนตรีไทย ดนตรีสากล ดนตรีพื้นเมือง ศิลปะเด็ก และงานฝีมือ โดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 และ โรงเรียนสาธิตชุมชนการเรียนรู้สมเด็จย่า วิทยาลัยโพธิวิชชาลัยเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากกว่า 350 คน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

19

20

21