คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดสระแก้ว

วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดโครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ระยะที่ 5 : การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วยการอบรมด้านนาฏศิลป์อาเซียน ดนตรีสากล การวาดภาพสีน้ำและการวาดภาพด้วยศิลปะพู่กันจีน บรรยากาศการอบรมเป็นไปอย่างเข้มข้น มีคณะครูในจังหวัดสระแก้วให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 80 โรงเรียน

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20