คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

การอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่ 2 พฤษภาคม 2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้แก่ประธานหลักสูตรและตัวแทนหลักสูตรทุกหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยได้รับเกียรติและความกรุณาจาก รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุล รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ดร.ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์ ที่ปรึกษาด้านประกันคุณภาพ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นวิทยากรตลอดการอบรมค่ะ

 1

2

3