คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

งานบริหารความเสี่ยง
  * แบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายใน
    - คู่มือการกรอกแบบประเมินและแบบสอบถามการควบคุมภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559 (คลิก)
    - คู่มือการกรอกแบบประเมินและแบบสอบถาม (คลิก)
   @ แบบประเมินและแบบสอบถามสำหรับจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
      แบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (คลิก) 
    แบบสอบถามการควบคุมภายใน
     - ด้านการบริหาร (คลิก)
     - ด้านการเงิน (คลิก)
     - ด้านการผลิตบัณฑิต (คลิก)
      - ด้านการบริหารบุคลากร (คลิก)
      - ด้านระบบสารสนเทศ (คลิก)
      - ด้านการบริหารพัสดุ (คลิก)  
  *คำสั่ง 
     - คำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ 2410/2559 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 เรื่อง มอบอำนาจของอธิการบดีให้ผู้ปฏิบัติการแทน พ.ศ. 2559
แนวปฏิบัติที่ดีคณะศิลปกรรมศาสตร์
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
* คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี KM สำนักงานคณบดี ครั้งที่1 ประจำปีปีงบประมาณ 2560
     - Google Apps For Education : Google Mail & Google Calendar
* แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2559 ด้านการเรียนการสอน
     - การจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning (คลิก) อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
* แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2558 ด้านการเรียนการสอน
    - การเรียนรู้ในยุคศตวรรษที่ 21 (คลิก)
 * แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2557 ด้านการเรียนการสอน
    - การวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ (คลิก)
    - การเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยที่มีคุณภาพ (คลิก) อาจารย์ ดร.นัฏฐิกา สุนทรธนผล
 * Download-แบบฟอร์มงานวิจัยและบทความวิชาการ (คลิก)  
สำนักงานคณบดี
 * แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2559 
    - Google Drive for Work (คลิก)
  * แนวปฏิบัติที่ดี KM ปีงบประมาณ 2558 
    - University Risk Management : URM (คลิก)
 * แนวปฏิบัติที่ดีKM ปีงบประมาณ 2557
    - ขั้นตอนการจัดทำวิจัยในองค์กร R2R:Routine to Research (คลิก)
 
ฝ่ายบริหารและวางแผน
    - คู่มือซ้อมอพยบหนีไฟ และภาคผนวก (คลิก)
    - แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ คณะศิลปกรรมศาสตร์
    - แบบฟอร์มหนังสือรับรอง ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน คณะศิลปกรรมศาสตร์
 
 งานการเงินและพัสดุ
แบบฟอร์ม
- ใบส่งมอบงาน (คลิก)
- ใบสำคัญรับเงิน (คลิก)
- ใบสำคัญรับเงิน-วิทยากร (คลิก)
- ใบเสนอราคา (คลิก)
- ใบสั่งซื้อ (คลิก)
- ใบสั่งจ้าง (คลิก)
แบบขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง คณะศิลปกรรมศาสตร์
แบบแจ้งข้อมูลขอการปฏิบัติงานและซ่อมแซม
 
งานบริการการศึกษา
นิสิต
- ใบสมัครขอรับทุนพัฒนาครู 5 ปี/58 
- ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- แบบฟอร์มขอหนังสืออนุเคราะห์ฝึกงาน
- แบบฟอร์มใบสมัครทุนจิตอาสาพัฒนาคณะศิลปกรรมศาสตร์
 
งานนโยบายและแผน
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
- แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
    1. คำขอตั้ง เงินรายรายได้ ปี 2561
    2. แบบ ง.103
    3. แบบ ง.145
    4 แบบฟอร์ม แผนการใช้ งปม.61(รายได้)
    5. ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ มีนาคม 2560_สำนักงบประมาณ
    6. ร่าง_เกณฑ์ราคากลาง_ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
    7. นโยบายและหลักการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ปี61
    8. ปฏิทินการจัดทำงบประมาณ เงินรายได้ ปี 2561

 - แบบฟอร์มโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2561 (pdf) , (word)

 - แบบฟอร์มโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
   *แบบเสนอโครงการ   *แบบเสนอโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม   *แบบเสนอโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
- แบบตรวจเสนอโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
   * แบบฟอร์มแบบตรวจเสนอโครงการ (pdf)(word)
- แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม
- แบบฟอร์มการบูรณาการ การบริการวิชาการ
- มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ แผนปฏิบัติการ ฉบับปรับปรุง 2558 - 2559

- คู่มือการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีงบประมาณ 2560

- แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ตามแผนยุทธศาสตร์ 15 ปีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2563
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ( Action Plan ) ปี 2560 ( 6 เดือน ) (มศว)
   * แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ S-SAP, SAP และตัวชี้วัด KS, KA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่ ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560 (รอบ 6 เดือน)

งานประกันคุณภาพการศึกษา

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Queue1&Queue2)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)
  - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)
  - แบบฟอร์มการเขียนรายงานการวิจัยและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ
 
 
งานบุคคล
- ขอหนังสือรับรอง
การขอตำแหน่งทางวิชาการ
- แบบฟอร์ม PER 303, PER 304 และ PER 305
- แบบ ตท.1 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (รายบุคคล)

- แบบ ตท.2 ขออนุมัติเดินทางไปราชการต่างประเทศ (เป็นหมู่คณะ)

- แบบ ตท.3 ขออนุญาติลากิจส่วนตัวและลาพักผ่อนประจำปีไปต่างประเทศ และ ใบลาไปต่างประเทศ
- แบบรายงานผลการพัฒนาบุคลากร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว ประจำปีการศึกษา 2557
- แบบติดตามผลภายหลังการฝึกอบรม
- แบบฟอร์มการตรวจสอบการยืม คืนคุรุภัณฑ์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบส่งมอบการปฏิบัติหน้าที่ช่วงการลาราชการ

บุคคลทั่วไป

- แบบรายงานการเข้าอบรม/สัมมนา
- แบบฟอร์มขออนุมัติเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศ
- แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล (พนักงานมหาวิทยาลัย)

งานธุรการ

- แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์
- บันทึกข้อความขอเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ

ประเภทหนังสือที่ใช้ ตรา Logo มศว
หนังสือภายใน (ขนาด 1.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 1.5 ซม.
จดหมายภายนอก/จดหมายสั่งการ/จดหมายประชาสัมพันธ์ (ขนาด 3 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 3 ซม.
ตราประทับ (ขนาด 4.5 ซม.)   ตรา Logo มศว ขนาด 4.5 ซม.

Template

 หนังสือภายใน

 หนังสือภายนอก

 หนังสือประทับตรา

 คำสั่ง

 ระเบียบ

 ข้อบังคับ

 ประกาศ

 แถลงการณ์

 ข่าว

 ระเบียบวาระการประชุม

 รายงานการประชุม

 ซอง

  งานอื่นๆ
- คู่มือการใช้ระบบ i-pass ใหม่ 26 พฤศจิกายน 2558
คู่มือการตั้งหน้าเพจแรกเป็นเว๊บของคณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ห้องน้ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- แบบตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ห้องน้ำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
- ใบเซ็นต์ชื่อเข้าประชุมโครงการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1/59
- คู่มือการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form (โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร)
- คู่มือซ้อมอพยพหนีไฟ มศว ประจำปี 2560
- คู่มือป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น
 
 
Template PowerPoint

- แบบที่ 1
- แบบที่ 2
- แบบที่ 3