คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Alumni h1

ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง สาขา
การอ่านสภาพจิตของผู้ต้องขังจากภาพวาด เลิศศิริร์ บวรกิตติ, นพวรรณ บัวทอง, ศิเรมอร บุญงาม ศิลปศึกษา
การศึกษาและวิจัย เสียงที่ดีของเครื่องดนตรีประเภทฮอร์น สำหรับยุคปัจจุบัน กฤษณ์ วิกรวงษ์วนิช ดุริยางคศาสตร์สากล
การสร้างเครื่องมือวินิจฉัยอัจฉริยภาพทางดนตรี เพื่อการจัดรูปแบบกระบวนการเรียนรู้ดนตรีสากล ระดับปฐมวัย วาทิต สุวรรณสมบูรณ์ ดุริยางคศาสตร์สากล
การใช้วัสดุทางเลือก "ไฟเบอร์กลาส" : กรณีศึกษากรรมวิธีการผลิตและคุณภาพของกะโหลกซออู้ เมธี พันธุ์วราทร ดุริยางคศาสตร์ไทยและเอเซีย
การบริหารจัดการทางวัฒนธรรม กรณีศึกษางานศิลปะการแสดงพื้นบ้าน จังหวัด อุตรดิตถ์ ระวิวรรณ วรรณวิไชย นาฏศิลป์ศึกษา
การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมภาพคน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม จากการศึกษา ผลงานจิตรกรรมของศิลปินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับอิทธิพลจากลัทธิโฟวิสต์และลัทธิเยอรมันเอ็กซ์เพรสชันนิสม์ สาธิต ทิมวัฒนบรรเทิง ทัศนศิลป์
การสถาปนาพื้นที่ทางศิลปะในบริบทของชุมชนเมือง กรณีศึกษา การเปลี่ยนผ่านจากโรงงานสู่พื้นที่ทางศิลปะ 798 กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ถนอม ชาภักดี ทัศนศิลป์
การออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อปรับภาพลักษณ์หน่วยงานศูนย์กลางทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพ: กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อรัญ วานิชกร ออกแบบทัศนศิลป์
อัตลักษณ์หัตถเวชกรรมไทยสู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ในสปาร่วมสมัย อรัญ วานิชกร ออกแบบทัศนศิลป์

 

- ขอเชิญติดตามอ่าน "จุลสารศิษย์เก่าสัมพันธ์ มศว" (ออนไลน์) ฉบับที่ 26
- ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ปีการศึกษา 2559 ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
- เปิดลงทะเบียนบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559
- คณะศิลปกรรมศาสตร์เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท (สอบตรง) หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  ปีการศึกษา 2560 รอบสุดท้าย !!!
- คณบดีร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
- โม จิรัชยา ศิริมงคลนาวิน ศิษย์เก่าศิลปกรรมศาสตร์ มศว คว้าตำแหน่ง Miss international Queen 2016
- นิรชรา วรรณาลัย คว้ารางวัลออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม (Best Costume Design) จาก ภาพยนต์เรื่อง ขุนพันธ์
- มิว นิษฐา จิรยั่งยืน ศิษย์เก่าวิชาเอกออกแบบแฟชั่น คว้า "รางวัลผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม" รางวัลสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์ ครั้งที่ 26
- ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว สร้างชื่อ คร้า 2 รางวัล ชนะเลิศในการแข่งขัน ATOD International Competition
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
   ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙
พระราโชวาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดการฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปี 2558 คณะศิลปกรรมศาสตร์
- การแต่งกายของบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- กำหนดการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฏีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
- กำหนดตารางฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   วันพุธที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารกีฬา ๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
- ขอแสดงความยินดีกับ พี่ปาย นางสาวธนิศา ปัญญาภู ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ครองตำแหน่งมิสแกรนด์พระนครศรีอยุธยา2016
- กำหนดตารางการฝึกซ้อม พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
- กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557
- พิธีพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ และปริญญาบัตรประจำปี ๒๕๕๖ (FULL)

กำหนดการฝึกซ้อมและรับปริญญาบัตร มศว ปีการศึกษา 2556 และ ระเบียบการแต่งกายบัณฑิต มศว
- อินเทอร์เน็ตล็อกอิน
- เว็บเมล มศว
- เว็บรายบุคคล
- เว็บบอร์ด
- รับสมัครอบรมออนไลน์
- แบบสำรวจออนไลน์
- สถิติเว็บไซต์ มศว
- GAFE@SWU
- ข่าวกิจกรรม

- ปฏิทิน มศว
- ข่าวเครือข่ายบัวศรี
- SWU WebHelp
- เครือข่ายไร้สาย มศว (WiSE)
- เครือข่ายเสมือนส่วนตัว (VPN)
- ฐานข้อมูลความร่วมมือ (MOU)

- ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
- ศิษย์เก่าสัมพันธ์
- สมาคมศิษย์เก่า

- ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มศว
- คลินิกกายภาพบำบัด มศว
- มศว คลินิก
- ศูนย์ผิวหนัง
- คลินิกทันตกรรมพิเศษ
- ศูนย์กีฬา