คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Qa2

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
    @ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559

  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์
  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา (5ปี)
  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาศิลปศึกษา
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาศิลปกรรม
  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปะการแสดง
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์
  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสาร
  สรุปคะแนนระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

    - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Queue1&Queue2)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  @ระดับคณะ
     * ปีการศึกษา 2558 (คลิก)
     * ปีการศึกษา 2557
     * ปีการศึกษา 2556
 
   @ระดับหลักสูตร
     * ปีการศึกษา 2558
     * ปีการศึกษา 2557
     * ปีการศึกษา 2556
 
 รายงาน/ผลการประเมินคุณภาพ
 @ระดับคณะ
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 @ระดับหลักสูตร
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิก)
   * รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (คลิก) 
   * รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (คลิก)

 

ฐานข้อมูล QA

เว๊บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

แผนการดำเนินงาน QA

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

กิจกรรม/โครงการ

 

การสำรวจ/การประเมินผล

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม