คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

Switch to desktop Register Login

Qa2

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา
    @ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

    - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ (Queue1&Queue2)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier1&Tier2)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (Tier3)
   - คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานสนับสนุนวิชาการ (AS-EdPEx)

 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2557

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  @ระดับคณะ
     * ปีการศึกษา 2558 (คลิก)
     * ปีการศึกษา 2557
     * ปีการศึกษา 2556
 
   @ระดับหลักสูตร
     * ปีการศึกษา 2558
     * ปีการศึกษา 2557
     * ปีการศึกษา 2556
 
 รายงาน/ผลการประเมินคุณภาพ
 @ระดับคณะ
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2558
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2556
 
 @ระดับหลักสูตร
   * สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (คลิก)
   * รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557 (คลิก) 
   * รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 (คลิก)

 

ฐานข้อมูล QA

เว๊บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

 

 

 

แผนการดำเนินงาน QA

 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

 

กิจกรรม/โครงการ

 

การสำรวจ/การประเมินผล

 

เอกสาร/แบบฟอร์ม